loading ..

Niniejszy dokument („Regulamin SuperClubu”) określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego SuperClub („Program Lojalnościowy” lub „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu złotówek oraz ich wykorzystywania przez uczestnika.


1. Definicje

1.1 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:
1.2 Organizator – Organizatorem programu lojalnościowego SuperClub jest sklep internetowy działający pod adresem www.supersklep.pl zwany dalej SUPERSKLEPEM, prowadzony przez firmę Cool Sport sp. z o.o. sp. k. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000658566 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, o numerze NIP: 677-19-50-257 oraz numerze REGON: 351331311, z siedzibą przy ul. Handlowców 2, 32-085 w Modlniczce.
1.3 SUPERSKLEP – sklep internetowy działający pod adresem www.supersklep.pl, prowadzący sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
1.4 SuperClub – SuperClubem nazywamy program lojalnościowy sklepu internetowego www.supersklep.pl, który opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której w związku z nabyciem przez uczestników określonych produktów lub usług zostaną przyznane złotówki na kartę SuperClubu.
1.5 Uczestnik – zarejestrowany klient sklepu internetowego SUPERSKLEP
1.6 Karta SuperClubu – miejsce, gdzie klient gromadzi przyznane mu przez SUPERSKLEP złotówki.
1.7 Zrealizowane zamówienie – zamówienie wysłane do klienta SUPERSKLEPU, który zamówienie to złożył.
1.8 Bufor – to miejsce, w którym otrzymane złotówki oczekują na ostateczną akceptację. Aby otrzymane złotówki zostały ostatecznie przelane z bufora na Kartę SuperClubu zamówienie musi zostać opłacone i odebrane - jest to powód ich oczekiwania w buforze przez 14 dni
1.9 Zwrot towaru – odesłanie produktów do SUPERSKLEP wiąże się ze zwrotem wpłaconych za dany produkt złotówek na wskazane przez klienta konto i zwrotem przeznaczonych na dany produkt złotówek na kartę SuperClubu.


2. Postanowienia ogólne:

2.1 Program jest prowadzony dla klientów kupujących w sklepie internetowym www.supersklep.pl
2.2 Program rozpoczyna się w dniu 1 marca 2011 roku i trwa do odwołania.
2.3 Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


3. Uczestnictwo w programie

3.1 Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która skończyła 13 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski
3.2 Udział w Programie biorą wyłącznie osoby zarejestrowane w SUPERSKLEPIE.
3.3 Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu sklepu internetowego SUPERSKLEP.
3.4 Uczestnik, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji Programu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.5 Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe dla celów realizacji Programu, w szczególności do realizacji zamówień oraz kontaktowania się z uczestnikami Programu.


4. Naliczanie złotówek:

4.1 Uczestnicy Programu nabywając produkty nieprzecenione w SUPERSKLEPIE, zbierają złotówki na kartę SuperClubu za składane zamówienia. Otrzymanymi złotówkami klient będzie mógł potem opłacać swoje kolejne zamówienia.
4.2 Warunkiem naliczenia złotówek na koncie klienta jest zalogowanie się przez niego na koncie w SUPERSKLEPIE przed złożeniem zamówienia.
4.3 Złotówki na kartę SuperClubu naliczane są procentowo od zrealizowanego zamówienia opłaconego rzeczywistymi pieniędzmi przez klienta wg załącznika nr 1.
4.4 Złotówki za zrealizowane zamówienie znajduje się w buforze konta przez 14 dni od daty zrealizowania zamówienia.
4.5 Po 14 dniach od daty zrealizowania zamówienia złotówki zostają przetransferowane na kartę SuperClubu klienta, który złożył zamówienie.
4.6 Wyjątki:
a) bilety - klient za ich zakup nie otrzymuje procentowo naliczonych złotówek na kartę SuperClubu
b) karty upominkowe- klient za ich zakup nie otrzymuje procentowo naliczonych złotówek na kartę SuperClubu
c) kamery - klient nie może pokryć kosztów zakupu kamery złotówkami z SuperClubu, jednak za zakup otrzymuje złotówki na kartę SuperClubu
4.7 Złotówki nie są naliczane od kosztów transportu dodanych do sumy zamówienia.


5. Wykorzystywanie zgromadzonych złotówek:

5.1 Uczestnik ma prawo do wykorzystania otrzymanych od SUPERSKLEP złotówek, płacąc nimi w SUPERSKLEP za wybrane produkty.
5.2 Złotówki z karty SuperClubu mogą obniżyć wartość danego produktu maksymalnie o 40% w stosunku do jego ceny początkowej.
5.3 Ważność otrzymanych złotówek jest bezterminowa, chyba że są to złotówki otrzymane w ramach akcji specjalnej w której jest jasno określony termin ważności złotówek.
5.4 Stan naliczonych złotówek za zamówienia opłacone z własnej karty SuperClubu można sprawdzić logując się do swojego konta w zakładce „Twoje konto” na stronie głównej SUPERSKLEPU.
5.5 Klient ma wgląd w bufor karty SuperClubu zawierający informację o ilości złotówek tam się znajdujących oraz o czasie jaki pozostał do ich przetransferowania na kartę SuperClubu.
5.6 Klient informowany jest automatycznie wygenerowaną przez system wiadomością e-mail o każdej zmianie stanu swojego konta na karcie SuperClubu.
5.7 Klient w wysyłanym przez SUPERSKLEP potwierdzeniu zamówienia informowany jest również o ilości złotówek wykorzystanych z karty SuperClubu na zakup danego produktu oraz o ilości złotówek znajdujących się w buforze za zakup danego produktu.
5.8 Kiedy zamówienie składane będzie przez zarejestrowanego użytkownika SUPERSKLEPU, system będzie automatycznie sprawdzał stan jego SuperClubowej Karty - jeśli znajdzie na niej jakąkolwiek liczbę złotówek, klient uzyska możliwość wykorzystania ich na każdy z produktów, który nie został wcześniej przeceniony.
5.9 Ilości złotówek, jaką chcemy przeznaczyć na dany produkt z karty SuperClubu, zostanie automatycznie z niej ściągnięta po dokończeniu procesu transakcji.
5.10 Po wykonaniu czynności z punktu 5.9, proces składania zamówienia zostanie przesunięty do kolejnego etapu, czyli do wyboru opcji płatności za pozostałą część zamówienia, tę nie opłaconą złotówkami z karty SuperClubu.
5.11 Na paragonie fiskalnym, wartość produktu zostanie pomniejszona o ilość złotówek jaką klient postanowił wykorzystać na dany produkt z karty SuperClubu.


6. Zwroty towarów:

6.1 W przypadku zwrotu towaru uczestnik otrzymuje zwrot takiej ilości złotówek na kartę SuperClubu jaką zdecydował się wykorzystać do zakupu danego produktu oraz przelew na wskazane konto na taką kwotę, jaką wpłacił do SUPERSKLEPU za ten konkretny produkt.
6.2 Po dokonaniu zwrotu, złotówki otrzymane od SUPERSKLEPU za zakup danego produktu zostają usunięte z bufora karty.


7. Postanowienia końcowe

7.1 Uzupełnieniem niniejszego regulaminu jest Regulamin zakupów w SUPERSKLEPIE.
7.2 W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.